01.Sri Arjun Charan Dhal, At-College Sq. Aska- Ph -9937562081

02.Sri Bijaya Kumar Nayak At -Babanprur Aska  Ph-9337890277

03.Sri Prakash Ch Das At- Babanpur Aska ph -9861173083

04.Sri Sekh Shaid At-College sq Aska Ph -9861221612

05.Mr. Dwiti Krushna Pradhan ,Bhatapada, Humuki ,Ganjam,Orissa-761111

06.Mr. Ranjan Ku Pradhan ,Bhatapada, Humuki ,Ganjam,Orissa-761111

07.Mr.Himansu Sekhar Pradhan Ph-9861515741

08.Mr.Neelamadhav Sahu  Ph-9778442827

09.Mr. Ratnakara Beheruk ,Bch Pada , Ganjam

10. MR. Ranjan Ku Chhatai, Ph.9938897447

11. Miss Rasmita Chhatai Ph- 8763415622